Stowarzyszenie ACTUS

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

   english version  english version  wersja rosyjska  wersja rosyjska GŁÓWNA PODIUM KONTAKT LINKI
     
O NAS

 - Aktualności
 - Deklaracja
 - Program
 - Historia
 - Statut
 - Kontakt
 - Mapa witryny
 - Katalog stron

 

PRACA

  zobacz oferty pracy:
- szukam pracy
- dam pracę

  umieść ogłoszenie:
- szukam pracy
- dam pracę

  programy:
- Spółdzielnie Socjalne
- Grupa WwwPromotion
- Praca Wspomagana
- Student

 

SPÓŁDZIELNIA
Spółdzielnia socjalna WwwPromotion
 
  
PROGRAM DZIAŁANIA

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych
 • Prowadzenie analiz i badań dotyczączych rynku pracy poprzez wyszukiwanie wolnych stanowisk pracy dla niepełnospranych w mediach (prasa, radio, tv), przygotowanie kompleksowych norm prawnych związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy skierowanych w stosunku do potencjalnych pracodawców w kontekście przystąpienienia RP do Unii Europejskiej (opracowanie i wydanie biuletynu informacyjnego).
 • Utworzenie Biura Pośrednictwa Pracy dla Niepełnosprawnych bazującego na ścisłej i regularnej wymianie ofert pracy z Powiatowymi Urzędami Pracy, Biurami Karier Zawodowych oraz innymi instytucjami związanymi z pośrednictwem pracy.
 • Stworzenie w ramach witryny internetowej Stowarzyszenia, serwisu internetowego dotyczącego tzw. Tablicy Ogłoszeń. Dodatkowo w/w serwis internetowy byłby żródłem kompleksowej informacji o Stowarzyszeniu i szeroko pojętej problematyce zatrudniania osób niepełnosprawnych ze szczególnym wyróżnieniem firm zatrudniających osoby niepełnosprawne. Wykorzystując ten sposób medialnego przekazu, byłaby możliwość zaprezentowania Stowarzyszenia i nawiązania szerokiej współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi.
 • Nawiązanie współpracy z pracodawcami poprzez bezpośrednie kontakty osobiste z podkreśleniem aspektów etycznych, wymiernych korzyści finansowych (refundacje, bezpłatna - pozytywna reklama medialna) przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Współpraca z wyższymi uczelniami (korzystanie z merytorycznej wiedzy specjalistów, praktyki zawodowe osób niepełnosprawnych, program "Pierwsza Praca", "Telepraca" itp.).
Rehabilitacja społeczna niepełnosprawnych
 • Organizowanie kursów aktywnego poszukiwania pracy przy udziale Klubów Pracy.
 • Doradztwo i informacja o prawach osób niepełnosprawnych - "Klinika Prawna". Stałe dyżury wolontariuszy - studentów prawa i administracji.
 • Prelekcje dot. radzenia sobie z niepełnosprawnością i pokonywania barier z niepełnosprawności wynikających. Spotkania dla osób niepełnosprawnych, rodziców, opiekunów.
 • Organizacja imprez integracyjnych oraz turnusów rehabilitacyjnych wspólnie z innymi organizacjami.
 • Upowszechnianie światowych doświadczeń w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Stały monitoring publikacji z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Pozyskiwanie wolontariuszy do współpracy i pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • Upowszechnianie standardów zasad wyrównywania szans osób niepełnosprawnych m.in. wśród administracji samorządowej.
 • Przygotowanie aplikacji o dofinansowanie działalności stowarzyszenia ze środków przedakcesyjnych i poakcesyjnych UE.

 
  

PRAWO

- ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- ustawa o spółdzielniach socjalnych

- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- ustawa o zatrudnieniu socjalnym

- karta praw osób niepełnosprawnych