Stowarzyszenie ACTUS

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

   english version  english version  wersja rosyjska  wersja rosyjska GŁÓWNA PODIUM KONTAKT LINKI
     
O NAS

 - Aktualności
 - Deklaracja
 - Program
 - Historia
 - Statut
 - Kontakt
 - Mapa witryny
 - Katalog stron

 

PRACA

  zobacz oferty pracy:
- szukam pracy
- dam pracę

  umieść ogłoszenie:
- szukam pracy
- dam pracę

  programy:
- Spółdzielnie Socjalne
- Grupa WwwPromotion
- Praca Wspomagana
- Student
- Sale konferencyjne Wrocław

 
  
Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma

"Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma"

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion z Wrocławia w okresie od marca 2009 r. do maja 2010 r. realizuje projekt "Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Grupa docelowa

Oferowane w ramach projektu wsparcie skierowane jest bezpośrednio do istniejących, zarejestrowanych w KRS spółdzielni socjalnych z terenu woj. dolnośląskiego oraz do nowych, powstających spółdzielni socjalnych w okresie realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Projekt realizowany jest zgodnie z polityką równych szans i dobrowolnością uczestniczenia w nim. Z propozycją usług objętych niniejszym projektem zwracamy się do wszystkich zarejestrowanych spółdzielni socjalnych z terenu woj. dolnośląskiego, bez względu na lokalizację podmiotu, rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej czy strukturę członkowską w spółdzielni.

Cel projektu

Zgodnie z założonym charakterem działań oraz wyznaczeniem grupy docelowej, ogólnym celem projektu jest wsparcie i wzmocnienie spółdzielni socjalnych, a w konsekwencji, zwiększenie konkurencyjności oferowanych usług i produktów przez spółdzielnie socjalne. Budowanie marki firmy i pozytywnego jej wizerunku, profesjonalizacja działań promocyjnych i marketingowych to konieczny warunek do rozwoju spółdzielni socjalnych, a tym samym lepszej kondycji ekonomicznej jej członków. W dobie globalizacji i narastającej komercjalizacji, bez profesjonalnych przedsięwzięć marketingowo-promocyjnych, niezależnie od rodzaju oferowanych usług i produktów oraz zasięgu terytorialnego działalności, spółdzielnia socjalna nie jest w stanie skutecznie konkurować z typowymi firmami komercyjnymi, a przez to utrudniony jest jej rozwój lub wręcz istnieje duże zagrożenie utraty zdolności działania gospodarczego.

Działania projektowe

Projekt oparty jest na praktycznych działaniach mających przynieść konkretne rezultaty. Moduł usług marketingowo-promocyjnych jako zasadnicza część projektu ma charakter dostarczenia grupie docelowej - spółdzielniom socjalnym usług wspierających ich działalność gospodarczą i obejmuje m.in. następujące przedsięwzięcia:

  • wykonanie i opublikowanie centralnej platformy internetowej "Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne" wraz z katalogiem branżowym spółdzielni socjalnych,
  • wykonanie, bieżące aktualizowanie oraz wypozycjonowanie w IT witryn www spółdzielni socjalnych,
  • wykonanie materiałów promocyjnych dla uczestników projektu,
  • organizacja konferencji promocyjnej wraz z ekspozycją spółdzielni socjalnych uczestniczących w projekcie.
Przewidywane rezultaty projektu

Zakładany podstawowy efekt podjętych działań to profesjonalizacja działalności gospodarczej spółdzielni socjalnych w dziedzinie promocji i marketingu. Realizacja projektu pomoże też zrealizować cel dalekosiężny, tj. szerokie upowszechnienie idei spółdzielczości socjalnej jako alternatywnego sposobu aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a niniejsza oferta projektowa skutkować może w przyszłości replikowaniem podobnych projektów w szerszej skali terytorialnej.

Więcej o projekcie: wwwpromotion.sisco.plSPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA
Model Ekonomii Społecznej jako sposób ograniczania zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego
Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

Model spółdzielczości socjalnej realizuje cele walki z wykluczeniem społecznym. Spółdzielcze formy gospodarowania funkcjonują już od ponad 150 lat. Liczba zaangażowanych w tę działalność ludzi na całym świecie - a jest to ponad 800 milionów osób - świadczy, że jest to istotny komponent światowej gospodarki, który nie tylko spełnia ważną rolę gospodarczą, ale też wiele funkcji społecznych. Między innymi poprzez tworzenie stabilnych i bezpiecznych miejsc pracy, oraz zintegrowanego środowiska społeczno-kulturowego, rozwijającego się wokół spółdzielni. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy definiuje spółdzielnie jako: autonomiczne stowarzyszenie osób dobrowolnie zjednoczonych w celu zaspokojenia swoich wspólnych potrzeb oraz aspiracji gospodarczych, społecznych i kulturalnych poprzez stanowiące wspólną własność i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo. W krajach wstępujących do UE 23 mln obywateli jest członkami spółdzielni. 2,3% zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin to pracownicy spółdzielni. W USA 100 mln osób jest członkami 47.000 spółdzielni.

Olbrzymi potencjał ruchu spółdzielczego w tworzeniu nowych miejsc pracy jest coraz bardziej widoczny także w Unii Europejskiej. Spółdzielnie w coraz większym stopniu, we współpracy z administracją publiczną, biorą udział w tworzeniu nowych miejsc pracy. Społeczna odpowiedzialność spółdzielni, ich innowacyjność i wspólnotowy charakter, wzmacniający więzi społeczne, stawioną o ważnej roli tego elementu ekonomii społecznej. W Unii Europejskiej istnieje 132.000 spółdzielni, które zatrudniają 2,3 mln osób. 83,5 mln ludzi związanych jest z działalnością spółdzielni. Spółdzielnie odgrywają ważną rolę w pokonywaniu barier wejścia na rynek pracy kobiet, które mają w nich szansę zdobycia doświadczeń na stanowiskach kierowniczych.

Świetnym przykładem powodzenia spółdzielni socjalnych są doświadczenia Włoskie, gdzie w 2001 r. działało już 5600 spółdzielni socjalnych. Od roku 1993 zauważyć można dynamiczny rozwój spółdzielni socjalnych o charakterze reintegracji społeczno-zawodowej, których w roku 2000 było już 1915. Spółdzielnie te zatrudniały 33 tys. pracowników, z których 13,5 tys. stanowiły osoby o trwale lub przejściowo obniżonej zdolności do pracy. Te wymierne efekty pozwalają założyć, że wprowadzenie w polskim systemie zabezpieczenia społecznego spółdzielni socjalnych, owocować może znacznym wzrostem aktywności zawodowej wśród osób o niższych kwalifikacjach i napotykających poważne bariery w znalezieniu pracy na rynku.
Fińskie doświadczenia na polu spółdzielczości socjalnej także zasługują na uwagę. Wynikiem funkcjonowania tego instrumentu polityki społecznej jest:
a) zapewnienie dochodu osobom bezrobotnym i ich rodzinom,
b) utrzymywanie umiejętności zawodowych przede wszystkim poprzez prowadzenie szkoleń dla potrzeb rynku pracy - co ma olbrzymie znaczenie, gdyż utrata umiejętności zawodowych jest jednym z najistotniejszych zagrożeń związanych z długotrwałym bezrobociem,
c) utrzymywanie osób pozbawionych pracy w odpowiedniej kondycji społecznej i fizycznej;

Ważnym jest, że podstawowymi zasadami spółdzielczości są demokracja, wzajemna pomoc, kooperacja, zaspokajanie potrzeb członków, aktywne uczestnictwo - a więc jednocześnie są to idee społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwa, którego członkowie są partnerami, ludźmi kreatywnymi i aktywnymi. Społeczeństwa, w którym nie powinno być wykluczonych i pozbawionych szans. Szczególne znaczenia ma tutaj demokracja spółdzielcza wyrażająca się w zasadzie jeden członek - jeden głos. Spółdzielnie socjalne, które są odmianą spółdzielni pracy w pełni wpisują się we dorobek ruchu spółdzielczego, wychodząc nie tylko naprzeciw wymaganiom gospodarki, ale też uwzględniając ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.


Wyjściem naprzeciw idei spółdzielczości socjalnej jest inicjatywa utworzenia Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion" skupiającej osoby niepełnosprawne, bezrobotne - poszukujące zatrudnienia. W ramach Regionalnego Funduszu Ekonomii Społecznej, przy wsparciu Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, nasze stowarzyszenie podjęło się zadania zainicjowania powstania tej spółdzielni. Więcej informacji można uzyskać tutaj...