Stowarzyszenie ACTUS

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

   english version  english version  wersja rosyjska  wersja rosyjska GŁÓWNA PODIUM KONTAKT LINKI
     
O NAS

 - Aktualności
 - Deklaracja
 - Program
 - Historia
 - Statut
 - Kontakt
 - Mapa witryny
 - Katalog stron

 

PRACA

  zobacz oferty pracy:
- szukam pracy
- dam pracę

  umieść ogłoszenie:
- szukam pracy
- dam pracę

  programy:
- Spółdzielnie Socjalne
- Grupa WwwPromotion
- Praca Wspomagana
- Student
- Turnusy rehabilitacyjne Kołobrzeg

 

SPÓŁDZIELNIA
Spółdzielnia socjalna WwwPromotion
 

WPP WROCŁAW
Wrocławski Park Przemysłowy
 

JAZDA KONNA
Jazda konna
 
  
PRACA WSPOMAGANA
Program wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

ZAŁOŻENIA I CEL PROGRAMU

Osoby niepełnosprawne stanowią grupę ludzi dla których podjęcie pracy zawodowej oznacza nie tylko polepszenie sytuacji finansowej, lecz nade wszystko podnosi poczucie ich własnej wartości. Zatrudnienie jest swoistą terapią i sprzyja polepszeniu stanu zdrowia. Próbą wyjścia naprzeciw tym ważnym problemom jest program wspomaganego zatrudniania osób niepełnosprawnych. Realizacja programu przewiduje:

 • wyszkolenie trenerów pracy,
 • nabór osób niepełnosprawnych przygotowanych do podjęcia pracy,
 • nawiązanie kontaktów z przyszłymi pracodawcami,
 • zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz indywidualna opieka trenera pracy nad zatrudnionym.
OPIS PROGRAMU

Osoby niepełnosprawne stanowią grupę bezrobotnych, która ze względu na istnienie różnorakich barier społecznych, ma największe trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Celem programu jest wypracowanie metod umożliwiających tej grupie otrzymanie i utrzymanie trwałej pracy zarobkowej.
Niniejszy program oparty jest o doświadczenia wynikające z wieloletniego funkcjonowania systemu tzw. "Trenerów pracy" w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Odpowiednio przeszkoleni trenerzy mają za zadanie przełamywać wewnętrzne lęki osoby niepełnosprawnej, poprzez poznanie jej predyspozycji i zainteresowań, określają dla swoich podopiecznych optymalny rodzaj pracy.
Równolegle trenerzy poszukują przyszłych miejsc pracy, przekonując pracodawców i załogę przedsiębiorstwa o przydatności zawodowej osób zatrudnianych. Bardzo istotną sprawą jest fakt, iż trener od początku towarzyszy osobom niepełnosprawnym na stanowisku pracy. Na trenerze spoczywa obowiązek nauczenia podopiecznego niezbędnych czynności, kontrolowania jakości wykonywanej pracy, czuwania nad bezpiecznym dojazdem do miejsca pracy.
Doświadczenia amerykańskie dowodzą, że pracująca i odpowiednio pilotowana osoba, często usamodzielnia się, pozbywa się dotychczasowych kompleksów i znacznie poprawia się jej stan zdrowia.

ADRESACI PROGRAMU

Programem objęte są osoby niepełnosprawne z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, bezrobotne - poszukujące pracy. Osoby niepełnosprawne uczestniczące w programie, mają zagwarantowane podstawowe prawa człowieka a w szczególności:

 • prywatność, poufność, humanitarną opiekę oraz traktowanie z należytą godnością i szacunkiem,
 • ochronę przed jakąkolwiek formą dyskryminacji oraz nadmierną eksploatacją umysłową i fizyczną,
 • pomoc w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu pracy,
 • otrzymywanie zatrudnienia odpowiedniego do wieku oraz predyspozycji kandydata zgodnego z obowiązującymi przepisami prawnymi.
TRENER PRACY WSPOMAGANEJ

W ramach rozpoczętej w 2001 r. realizacji "programu wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo oraz z zaburzeniami psychicznymi", przedstawiciele Agencji Mecklenburg Open Door - Charlotte (USA) w marcu 2001 r. we Wrocławiu przeprowadzili intensywne szkolenie i wybór trenerów pracy wspomaganej. Wybrani trenerzy otrzymali certyfikat uprawniający do bezpośredniej realizacji niniejszego programu.
Zadaniem trenera pracy wspomaganej jest:

 • zebranie niezbędnych informacji dotyczących oceny możliwości, predyspozycji, umiejętności i zainteresowań osoby zatrudnianej,
 • szkolenie na stanowiskach pracy oraz nadzór i bezpośrednia pomoc w prawidłowym wykonywaniu obowiązków pracowniczych,
 • szkolenie załogi przedsiębiorstwa dotyczące współpracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • stały kontakt z pracodawcą,
 • działania interwencyjne (problemy z wykonywaniem obowiązków służbowych, wypadki przy pracy itp.),
 • utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzem prowadzącym oraz z rodziną osoby zatrudnionej,
 • czuwanie nad bezpiecznym dojazdem do pracy i z powrotem.
 
  
PRAWO

- ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- ustawa o spółdzielniach socjalnych

- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- ustawa o zatrudnieniu socjalnym

- karta praw osób niepełnosprawnych