Stowarzyszenie ACTUS

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

   english version  english version  wersja rosyjska  wersja rosyjska GŁÓWNA PODIUM KONTAKT LINKI
     
O NAS

 - Aktualności
 - Deklaracja
 - Program
 - Historia
 - Statut
 - Kontakt
 - Mapa witryny
 - Katalog stron

 

PRACA

  zobacz oferty pracy:
- szukam pracy
- dam pracę

  umieść ogłoszenie:
- szukam pracy
- dam pracę

  programy:
- Spółdzielnie Socjalne
- Grupa WwwPromotion
- Praca Wspomagana
- Student
- Usługi dla przemysłu Wrocław

 

LASY POLSKIE
Lasy Polskie
 

EUROPEAN UNION
European Union
 

SAMOCHODY
Super samochody
 

JAZDA KONNA
Jazda konna
 
  
STATUT
Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "ACTUS"
(tekst jednolity)


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "ACTUS" zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządowym, zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z póz. zm.), ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest apolityczne, dobrowolne i samorządne o charakterze instytucji pożytku publicznego.
Statutowa działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną wynikającą z niedostatku finansowego lub organizacyjnego.
Działalność statutowa Stowarzyszenia na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną stanowi wyłączną statutową działalność i dotyczy realizacji zadań publicznych w sferze aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działalności wspomagającej osoby niepełnosprawne pod względem szkoleniowym, informacyjnym, technicznym lub finansowym.

§ 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane, posiada osobowość prawną, powołane jest na czas nieokreślony.

§ 4

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności teren województwa dolnośląskiego, siedzibą zaś miasto Wrocław.
2.Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza Rzeczpospolitą Polską oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 5

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2.Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać osoby nie będące jego członkami (wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, można pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.

§ 6

Stowarzyszenie używa pieczęci zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Stowarzyszenia wzorem.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 7

Celami Stowarzyszenia jest dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych wyczerpujących zapisy wynikające z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.) obejmujących zadania w zakresie:
1.Promocji zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych bezrobotnych - poszukujących pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy.
2.Wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nich ról społecznych.
3.Przeciwdziałania wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.
4.Zmianę negatywnych postaw i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych.
5.Upowszechnienie dobrej i sprawdzonej praktyki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

§ 8

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez :
1.Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla młodzieży i dorosłych.
2.Prowadzenie działalności szkoleniowej.
3.Opracowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk związanych z profilem działalności Stowarzyszenia.
4.Prowadzenie działalności wydawniczej.
5.Organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej, m.in. przez organizowanie konferencji, odczytów, spotkań i seminariów.
6.Inicjowanie i organizowanie różnych form aktywizacji osób niepełnosprawnych zmierzających do pełnienia ról społecznych.
7.Współpracę i wymianę informacji z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnych do Stowarzyszenia celach.
8.Organizowanie działalności gospodarczej służącej wyłącznie realizacji celów statutowych. Cały dochód przeznaczony może być jedynie na cele statutowe określone w § 7 statutu Stowarzyszenia.
9.Gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych.
10.Podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych.

§ 9

Stowarzyszenie, dla realizacji statutowych celów, może przystępować do innych organizacji oraz związków.

§ 10

Stowarzyszenie może współpracować z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz pozarządowymi w dziedzinach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 11

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków zwyczajnych,
- członków honorowych,
- członków wspierających.
3.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 12

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia która złoży deklarację członkowską oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2.Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub wyróżniła się w realizacji jego celów.
3.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc materialną lub niematerialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 13

1.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, zwykła większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji.
2.Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 14

1.Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:
a.przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b.dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
c.aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
d.przestrzegać statutu, regulaminów i uchwała władz Stowarzyszenia,
e.regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia, dbać o mienie Stowarzyszenia,
f.brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.
2.Członek zwyczajny ma prawo:
a.czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b.wnioskowania we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
c.korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
d.korzystania z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie,
e.uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia.

§ 15

1.Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje przez dobrowolną rezygnację z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.
2.Wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały:
a.za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia,
b.za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia,
c.za brak aktywności w pracach Stowarzyszenia,
d.za uporczywe nieregulowanie składek członkowskich,
e.z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
3.Członkostwo wygasa w przypadku śmierci członka.
4.Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Zgromadzeniu Członków.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:
1.Walne Zgromadzenie Członków.
2.Zarząd.
3.Komisja Rewizyjna.

§ 17

1.Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych członków. Zgromadzeni większością głosów mogą postanowić o głosowaniu tajnym.
2.W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład można uzupełnić z kandydatów nie wybranych w wyborach wg kolejności uzyskanych głosów. Możliwe jest również uzupełnienie składów osobowych władz wybieralnych przez Walne Zgromadzenie Członków. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 18

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

Walne Zgromadzenie Członków
§ 19

1.Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a.z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b.z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3.O miejscu i terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia pisemnie członków Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Proponowany porządek może być zmieniony lub uzupełniony przez Walne Zgromadzenie.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a.uchwalanie statutu i programu działania Stowarzyszenia,
b.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c.uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,
d.wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
e.udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f.uchwalanie zmian statutu,
g.powoływanie w drodze podejmowanych uchwał innych organizacji,
h.ustalanie wysokości składek członkowskich,
i.podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu majątku,
j.rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
k.nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,
l.rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
m.podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
n.podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji, związków, stowarzyszeń, krajowych i zagranicznych.

§ 21

1.Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego regulaminu. Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń, co do terminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ustali nowy termin Walnego Zgromadzenia w przypadku złożenia zastrzeżeń, przez co najmniej połowę członków.
2.Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono pół godziny później w tym samym dniu i miejscu.
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:
a.na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
b.z inicjatywy Zarządu,
c.na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
4.Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zgromadzenia, lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 2, pkt. b i c Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

Zarząd
§ 22

1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.
2.Zarząd składa się z 3-5 członków, w tym: Prezesa, dwóch Vice-Prezesów, Sekretarza i Skarbnika. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków.
3.Do kompetencji Zarządu należy:
a.realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
b.kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
c.zwoływanie Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
d.opracowywanie projektów kierunków działania Stowarzyszenia,
e.opracowywanie projektu budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,
f.planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia, zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków,
g.podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
h.prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
i.wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
j.składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
k.wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami Walnemu Zgromadzeniu Członków,
l.rozpatrywanie Sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
ł.powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.
4.Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
5.W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
6.Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony Vice-Prezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu.
7.Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności, co najmniej 3 jego członków. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Zarządu (quorum). W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. Na podstawie swojej uchwały Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
8.Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną pracę na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna
§ 23

1.Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia niezależną, odrębną od Zarządu i nie podlegającą mu, powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
2.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym: Przewodniczącego i Sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
- nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
3.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a.kontrola bieżącej pracy Zarządu,
b.składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków w sprawie udzielenia (lub odmowę) absolutorium dla Zarządu,
c.występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do Zarządu Stowarzyszenia,
d.kontrola finansów i spraw majątkowych Stowarzyszenia oraz całokształtu działalności Stowarzyszenia,
e.składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności.
4.Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2 członów Komisji.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

§ 24

1.Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i nieruchomości i fundusze.
2.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a.składki członkowskie,
b.darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
c.wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności,
d.dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
e.dotacje subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
f.wpływy z działalności gospodarczej.
3.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą by przeznaczone do podziału między jego członków.

§ 25

1.Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub jednego z Vice-Prezesów Zarządu i Skarbnika.
2.Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch osób: Prezesa lub jednego z Vice-Prezesów i innego Członka Zarządu.

§ 26

1.Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.
2.Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3.Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.
4.Statut Stowarzyszenia oraz inne akty wewnętrzne Stowarzyszenia zabraniają:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
- przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 29

1.Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
2.Obowiązki likwidatora określa ustawa - Prawo o Stowarzyszeniach.
3.Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków.
4.Zastrzega się przekazanie majątku na rzecz organizacji charytatywnej - niedochodowej, której cele zbliżone są do celów Stowarzyszenia.

§ 30

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia stosownego Sądu.

  
PRAWO

- ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

- ustawa o spółdzielniach socjalnych

- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- ustawa o zatrudnieniu socjalnym

- karta praw osób niepełnosprawnych